Wij maken gebruik van cookies om onze site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw eindapparaat worden opgeslagen als u een nieuwe website bezoekt. Cookies zijn belangrijk voor het functioneren van websites. Ze zijn onder andere nodig om onze website informatie over uw bezoek te laten onthouden. Als u deze website bezoekt, stemt u ermee in dat cookies gebruikt mogen worden. Meer informatie hierover vindt u in onze Cookie-richtlijn en in onze Privacybeleid.
Naar de inhoudsopgave gaan Naar het navigatiemenu gaan

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Versie d.d. 1 maart 2018 van de S a l z g i t t e r M a n n e s m a n n s t a a l h a n d e l b . v . ( H a n d e l s n a m e n D e l t a s t a a l / F r i e s l a n d s t a a l )

Algemeen

1.1. Onder "verkoper" wordt hieronder verstaan S a l z g i t t e r M a n n e s m a n n s t a a l h a n d e l b . v . , h a n d e l s n a m e n D e l t a s t a a l / F r i e s l a n d s t a a l (KvK dossiernummer 20061312) dat als aanbieder, verkoper of prestant partij is bij de in lid 1.2 bedoelde rechtshandelingen en overeenkomsten. Onder "koper" wordt hieronder verstaan de aspirant-koper, aspirant- opdrachtgever en in het algemeen de wederpartij van verkoper bij de in lid 1.2 bedoelde rechtshandelingen en overeenkomsten.

1.2. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, gesloten en te sluiten overeenkomsten en andere (rechts)handelingen van verkoper met betrekking tot de verkoop en/of levering van zaken en/of diensten door verkoper.

1.3. Handelstermen, gebruikt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de meest recente versie van de Incoterms vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel zoals deze van kracht zijn ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

1.4. Indien een schriftelijke bepaling in een overeenkomst tussen koper en verkoper strijdig is met een beding in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of met een regeling van een toepasselijke Incoterm, prevaleert de schriftelijke bepaling in de overeenkomst.

1.5. Indien deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of de wet het vormvereiste van schriftelijkheid stelt, wordt daar mede onder begrepen e-mail.

1.6. In geval van inconsistenties in en verschillen tussen de verschillende taalversies van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, geniet de Nederlandse versie voorrang.

Overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en overige mededelingen van verkoper, al dan niet op de website of webshop van verkoper, over de zaken en/of diensten zijn vrijblijvend en zijn slechts een uitnodiging aan koper om in onderhandeling te treden.

2.2. Door (in de webshop van) (bij) verkoper een bestelling te plaatsen, doet koper een voor koper bindende aanbieding aan verkoper. Verkoper is niet verplicht om de bestelling van een (geregistreerde) koper te accepteren.

2.3. Tussen verkoper en koper komt slechts een overeenkomst tot stand indien verkoper het aanbod van koper schriftelijk aanvaart en/of de bestelde goederen levert.

2.4. Onmiddellijk na een bestelling via de webshop van verkoper ontvangt de koper een ontvangstbevestiging van de bestelling. Deze ontvangstbevestiging is geen aanvaarding van de aanbieding zoals bedoeld in artikel 2.3, maar is slechts een informatief bericht aan koper dat verkoper de bestelling heeft ontvangen.

2.5. Bij verschil tussen de bestelling van koper en de bevestiging van verkoper is uitsluitend verkopers bevestiging bindend.

2.6. Mondelinge toezeggingen, overeenkomsten en aanvullingen en wijzigingen op een gesloten overeenkomst tussen partijen binden verkoper slechts voor zover zij schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.

2.7. Indien naar het redelijk oordeel van verkoper de financiële toestand van koper daartoe aanleiding geeft, is koper op verzoek van verkoper verplicht tot onmiddellijke vooruitbetaling van of zekerheidstelling voor de aan verkoper verschuldigde som, waarbij verkoper in afwachting daarvan bevoegd is de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

2.8. Indien verkoper ten gevolge van overmacht niet tijdig kan presteren, zal de toepasselijke termijn voor levering worden verlengd met de duur van de overmacht.

2.9. Koper is gehouden tot geheimhouding van alle informatie waarvan hij met betrekking tot de verkoop en/of levering van zaken en/of diensten door verkoper kennis neemt en waarvan hij redelijkerwijs kan beseffen dat deze vertrouwelijk is, waaronder mede begrepen prijzen en commerciële zaken, en zal deze informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

2.10. De door verkoper geleverde zaken worden geacht te voldoen aan de overeenkomst indien zij de schriftelijk overeengekomen specificaties bezitten. Behoudens schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormen en andersluidende afspraken, dienen de zaken uitsluitend te voldoen aan de eisen van EU–productwetgeving zoals toegepast in Nederland. Aan eventuele afbeeldingen, omschrijvingen en informatie over prijs, maat, gewicht en kwaliteiten van de zaken in prijscouranten, op websites of in andere algemene publicaties door verkoper of derden, kan koper geen rechten ontlenen. Verkoper draagt geen verantwoordelijkheid voor dat de geleverde zaken geschikt zijn voor enig doel waarvoor koper de zaken wenst te (laten) bewerken, verwerken of (doen) gebruiken, tenzij verkoper de geschiktheid voor dat doel expliciet schriftelijk aan koper heeft bevestigd. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch redelijkerwijs niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat, gewicht of afwerking leveren geen tekortkoming op. Voor de berekening van de prijs en/of het gewicht van staal en/of roestvrij staal op basis van volume, wordt een soortelijk gewicht van 8,0 kg/dm3 gehanteerd..

2.11. Koper garandeert dat (i) hij bij de verhandeling van de zaken in welke vorm dan ook (met inbegrip van verkoop, lease, verwerking) zal voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving en meer in het bijzonder alle exportcontrole en sanctieregelingen van de EU en VN zal eerbiedigen en (ii) dat de zaken niet direct of indirect bestemd zijn of vermoedelijk bestemd kunnen zijn voor enig land waarvoor ingevolge VN of EU regelgeving voor de betreffende zaken een sanctie van kracht is, tenzij door koper daarvoor van een door de VN of EU aangewezen bevoegde instantie een ontheffing of vergunning is verkregen. Koper verplicht zich om deze garantie als kettingbeding op te (laten) nemen in opvolgende overeenkomsten voor de verhandeling van de zaken.

Levertijd

3.1. Indien verkoper (indicatie) leveringstermijnen op haar website of webshop vermeldt of verkoper met koper een leveringstermijn is overeengekomen, dan zijn deze slechts bij benadering.

3.2. Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is verkoper gerechtigd tot deelleveringen en zal koper de verkoper via een ingebrekestelling alsnog een redelijke termijn voor nakoming geven.

3.3. Overschrijding van een fatale levertermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding.

Rechten van intellectuele en industriële eigendom

4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt verkoper alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.

4.2. De rechten op de in lid 4.1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van verkoper ongeacht of aan koper voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Koper is aan verkoper per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

4.3. Koper moet de aan hem verstrekte informatie als bedoeld in lid 4.1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door verkoper gestelde termijn, naar keuze van verkoper, retourneren of vernietigen. De verkoper is bevoegd controle uit te voeren op het retourneren of de vernietiging. De koper verplicht zich hieraan kosteloos haar medewerking te verlenen. Bij overtreding van enige verplichting uit deze bepaling is koper aan verkoper een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Garantie

5.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen garandeert verkoper voor een periode van twaalf maanden na aflevering dat de gekochte zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.

5.2. Indien komt vast te staan dat een prestatie niet deugdelijk is geweest, zal verkoper de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of koper crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest verkoper voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, dan zal hij dit binnen een redelijke termijn uitvoeren.

5.3. Onderdelen of materialen die door verkoper worden hersteld of vervangen, moeten door en voor rekening van koper op eerste verzoek van verkoper aan hem worden toegezonden.

5.4. Koper moet verkoper in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen.

5.5. Koper kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van verkoper heeft voldaan.

5.6. a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:

 • normale slijtage;
 • onoordeelkundig gebruik;
 • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 • installatie, montage, wijziging of reparatie door koper of door derden;
 • gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door koper;
 • gebreken aan of ongeschiktheid van door koper gebruikte materialen of hulpmiddelen.

b. Geen garantie wordt gegeven op:

 

 • geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
 • onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

Gebreken

6.1. Koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient koper tenminste na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, onder meer te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

6.2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient koper op de vrachtbrief en/of afleverbon een aantekening te maken van deze zichtbare gebreken en tekorten en deze binnen 14 kalenderdagen na aflevering schriftelijk aan verkoper te melden, op straffe van verval van recht.

6.3. Niet-zichtbare gebreken dient koper binnen 14 dagen na ontdekking of nadat koper die had behoren te ontdekken, doch uiterlijk binnen 1 jaar na aflevering schriftelijk te melden aan verkoper, op straffe van verval van recht.

6.4. Klachten over verrichte werkzaamheden en diensten dienen binnen 14 dagen na ontdekking of nadat koper de klachtgrond had behoren te ontdekken, doch uiterlijk binnen 1 jaar nadat de werkzaamheden of diensten hadden moeten zijn voltooid, schriftelijk te worden gemeld aan verkoper, op straffe van verval van recht.

6.5. Koper dient zaken of (bewijs)stukken waarover hij klaagt te bewaren, zodat verkoper een reële mogelijkheid heeft deze te inspecteren, op straffe van verval van recht van koper. Koper dient verkoper tijdig in de gelegenheid te stellen deze zaken te onderzoeken.

6.6. Eventuele rechtsvorderingen van koper dienen op straffe van verval van recht uiterlijk één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt.

6.7. Indien een klacht gegrond is, dan zal verkoper – naar haar keuze – de koopsom of een vergoeding (terug)betalen; de werkzaamheden/ diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen of; de zaken/ diensten alsnog leveren tenzij dit inmiddels voor koper zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper gemotiveerd aangetoond te worden. In alle gevallen zal verkoper slechts aansprakelijk zijn voor schade van koper binnen de grenzen van artikel 7 (Aansprakelijkheid).

Aansprakelijkheid

7.1. Verkoper is verzekerd voor schade die binnen [geografische beperking van het dekkingsgebied] is ontstaan en die verband houdt met de door haar (op)geleverde zaken of de uitvoering van werkzaamheden tot een maximumbedrag van € 3.000.000 per aanspraak en € 3.000.000 per jaar.

7.2. Ieder recht van koper jegens verkoper op vergoeding als gevolg van een gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één Gebeurtenis, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van verkoper ter zake gedane uitkering vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien de verzekering ter zake de Gebeurtenis geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is ieder recht op vergoeding van koper jegens verkoper beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de prestatie van verkoper gedurende het tijdsvlak waarin de Gebeurtenis plaatsvond, tenzij de Gebeurtenis het gevolg is van of ziet op een individueel gefactureerde prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan, in welk geval vergoeding beperkt is tot maximaal tweemaal de factuurwaarde daarvan.

7.3. Nooit voor vergoeding in aanmerking komt:

 • bedrijfsschade/gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatie-schade, boetes, gederfde winst, productieverlies, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Koper kan zich indien gewenst tegen deze schade verzekeren;
 • opzichtschade, waaronder onder andere wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Koper kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren;
 • schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of van personen binnen de organisatie verkoper die niet met de leiding van zijn bedrijf belaste zijn;
 • kosten voor demontage en montage; en
 • In het kader van klachten door koper, binnen de hersteltermijn van verkoper gemaakte kosten (bijv. controle-/verzendkosten).
  • 7.4. Bovenstaande beperkingen gelden ook voor onrechtmatige daden van verkoper en al dan niet impliciet door verkoper gegeven garanties. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of van met de leiding van zijn bedrijf belaste personen.

   7.5. Verkoper is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens koper te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is beperkt tot het bedrag dat verkoper op deze derden kan verhalen.

   7.6. koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door verkoper uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover verkoper daarvoor krachtens het bepaalde in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden niet jegens koper aansprakelijk is of de aanspraak de in dit artikel genoemde maximum aanspraak overtreft. koper is gehouden alle door verkoper in dit verband geleden schade waaronder de volledige kosten van verweer te vergoeden.

   7.7. Een beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel komt mede toe aan door de verkoper ingeschakelde werknemers, directeuren, vertegenwoordigers, toeleveranciers en hulppersonen.

   Overmacht

   8.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming van verkoper die (mede) wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet aan verkoper kunnen worden toegerekend en niet voorzienbaar waren. Onder deze omstandigheden vallen: stagnatie bij toeleveranciers of andere derden – zoals (zee)vervoerders – waarvan verkoper afhankelijk is; stakingen of werkonderbrekingen; het weer; groot en klein molest; aardbevingen; brand; verlies of diefstal van gereedschappen of machines; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en/of andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; wegblokkades; import- of handelsbeperkingen; stroomuitval; telecommunicatiestoornissen; cybercriminaliteit; sanctiewetgeving; uitval van machines; en bedrijfstoornissen bij of tekortkomingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken toeleveranciers en andere derden.

   8.2. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.

   8.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat partijen in dat geval over en weer tot enige vergoeding gehouden zijn.

   8.4. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

   Vervoer en aflevering

   9.1. Indien de zaken ter afname voor koper gereed staan en verkoper zulks aan koper heeft medegedeeld, is koper tot afname terstond verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geeft verkoper het recht hetzij de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan koper te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname, onverminderd de overige rechten van verkoper.

   9.2. Voor zover koper gehouden is tot lading of lossing van de zaken, is hij verplicht zulks onmiddellijk te doen. Bij niet nakoming van deze verplichting is het onder lid 1 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.

   9.3. Levering is af fabriek, “ex works” (Incoterms), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

   9.4. Indien koper zijn verplichting tot afname uit artikel 9.1 en zijn verplichting tot lading of lossing uit artikel 9.2 niet nakomt, dan is koper aan verkoper een boete verschuldigd van € 250,00 per dag met een maximum van € 25.000,00, onverminderd het recht van verkoper om schadevergoeding te vorderen.

   Prijs en Betaling

   10.1. De door verkoper opgegeven prijzen zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting en overige heffingen en zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”.

   10.2. Indien na de datum van een overeenkomst maar voor aflevering één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

   10.3. Facturen en vorderingen van verkoper dienen door kopers met een kredietfaciliteit bij verkoper binnen 45 dagen na factuurdatum te worden betaald en door koper zonder kredietfaciliteit voorafgaand aan levering. Bij vooruitbetaling heeft koper geen recht op enige korting of verrekening zonder dat dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Het recht van koper om zijn eventuele vorderingen op verkoper te verrekenen of zijn verplichtingen op te schorten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

   10.4. De toepasselijke betalingstermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is koper direct in verzuim. In het geval dat verkoper van oordeel is dat koper in een slechte financiële situatie verkeert dan wel dat het faillissement of surséance van betaling van koper is aangevraagd dan wel uitgesproken, is koper direct in verzuim en zijn alle vorderingen op koper onmiddellijk opeisbaar.

   10.5. Bij te late betaling is koper de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien verkoper in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, waaronder begrepen het sturen van een enkele aanmaning, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, welke geacht worden tenminste 15% te bedragen van de openstaande vordering met een minimum van 150 Euro.

   10.6. Verkoper is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting tegenover verkoper.

   Overdracht en verpanding

   11.1. De rechten of verplichtingen van koper uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) kunnen niet worden overgedragen of verpand, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

   Eigendom en eigendomsvoorbehoud

   12.1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper tot aan het moment waarop koper aan alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor de door verkoper aan koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van koper verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede aan alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten heeft voldaan. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkopers eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden alsmede niet tot be- of verwerking van de zaken over te gaan.

   12.2. Indien koper enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel tegenover verkoper niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat koper voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten hiervan zullen ten laste van koper zijn.

   12.3. Koper is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen en/of anderszins te bezwaren.

   Beëindiging

   13.1 In aanvulling op zijn wettelijke rechten, is verkoper is gerechtigd iedere overeenkomst met koper met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder dat verkoper tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, te beëindigen, indien:

   a. koper surséance van betaling aanvraagt, koper eigen aangifte faillissement doet of indien eenverzoek tot faillietverklaring van koper is ingediend;

   b. koper (als natuurlijk persoon) komt te overlijden of (als rechtspersoon of onderneming) wordt geliquideerd en/of wordt ontbonden; en/of

   c. verkoper redelijkerwijs vermoedt dat de zaken direct of indirect bestemd zijn voor enig land waarvoor ingevolge VN of EU regelgeving voor de betreffende zaken een sanctie van kracht is, zonder dat daarvoor van een door de VN of EU aangewezen bevoegde instantie een ontheffing of vergunning is verkregen.

   13.2 Voorts kunnen eerst nadat de overmacht aan de zijde van verkoper als bedoeld in artikel 8 meer dan drie (3) maanden heeft geduurd, zowel koper of verkoper de overeenkomst schriftelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

   Geschillen

   14.1. Op alle overeenkomsten en (rechts)handelingen waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten, evenals als enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

   14.2. Alle geschillen in verband met de overeenkomsten en (rechts)handelingen waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen uitsluitend berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van verkoper is gelegen, behoudens dat verkoper bevoegd blijft om een geschil voor te leggen aan de rechter die bij gebreke van deze bepaling bevoegd zou zijn geweest.

   14.3. Voor zover deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.